Tumblelog by Soup.io
 • blackheartgirl
 • misza
 • awakened
 • ajema
 • Americanlover
 • adijosfrajeros12
 • guyver
 • inspiration-emotions
 • lonely-girl
 • laj
 • katvont
 • fakingkrejzi
 • endorphinel
 • soyouthinkyoureabitch
 • angelsdemon
 • PromQueenIzzy
 • namelessberry
 • iwannabeyour
 • heycudzoziemko
 • Xavax
 • grumpy
 • szaaatan
 • unicornfromuk
 • biszkoptowyluk
 • ItsPartyTime
 • koniecznie
 • wyimaginowanehistorie
 • nivea
 • aanetaxx
 • QOH1984
 • marcheff
 • tuptucha
 • wormstache
 • bravoure
 • lionheart
 • Victorialies
 • withoutword
 • aleks17
 • colorful
 • Lady30STM
 • MyLoneliness
 • zwierzejuczne
 • 9-smerfnych-mysli
 • karoluka
 • agateniaaa
 • bijaaacz
 • toc
 • bundzia
 • madeinchina
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • ladylove
 • martuszka
 • pinkpie
 • sarkastyczna
 • justinek
 • prosper
 • peace
 • fuckingliethemars
 • chicaloca
 • samotnia
 • kej
 • morsik
 • mochalena
 • NieOdejdeStad
 • Vivi-Ane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

3301 1c25
Reposted fromtatuaze tatuaze viaejze ejze
1118 b58c

A baby chinchilla

Reposted fromerial erial viaejze ejze
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viaejze ejze
9987 bece 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaejze ejze
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaejze ejze

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaejze ejze
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viaejze ejze
8742 cd69 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaejze ejze

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaejze ejze
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viaejze ejze
Reposted fromshakeme shakeme viaadora-belle adora-belle
1010 6419
6142 2640 500
5157 bd8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaadora-belle adora-belle
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaadora-belle adora-belle
3346 936e
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viaadora-belle adora-belle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl